Personuppgiftspolicy


AutoMat Franchise AB värnar i största möjliga mån om din personliga integritet och du skall känna dig trygg med våran behandling av dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur vi behandlar dina personuppgifter som samlas in i samband med användandet av våran tjänst Auto_Mat. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss.


EDVIN Corporation AB med organisationsnummer 559160-8053 är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy.


Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?


När du besöker en Auto_Mat butik samlas personuppgifter in om dig som kund för att förhindra brott. De uppgifter som kan komma att samlas in är personnummer, namn och bilder/video från kameraövervakning.


Personuppgifter som personnummer och namn inhämtas från Finansiell ID-Teknik BID AB med organisationsnummer 556630-4928, som tillhandahåller tjänsten BankID.


Vi delar inte med oss av dina personuppgifter


Vi delar inte med oss av dina personuppgifter till något annan organisation eller person.

I följande undantagsfall kan dina personuppgifter delas ut till följande mottagare:

-Myndigheter (t.ex polisen), med ändamål att lämna information enligt lagkrav eller myndighetsbeslut. Den lagliga grunden är Rättslig förpliktelse.

-Domstolar, med ändamål att lämna nödvändig information i samband med rättstvister. Den lagliga grunden är ett berättigat intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.


Hur och varför vi samlar in personuppgifter


För att ge dig en förståelse till hur vi behandlar dina personuppgifter beskriver vi nedan för vilka syften vi gör detta, och med vilken laglig grund samt hur länge uppgifterna lagras. 


För att kunna tillhandahålla våra tjänster

De personuppgifter vi samlar in om dig behandlas för att vi skall kunna säkerställa att våra tjänster inte missbrukas och att inga stölder eller annan brottslig verksamhet föreligger.


Den lagliga grunden är en intresseavvägning där vi bedömt det nödvändigt att för att kunna bedriva verksamheten på ett säkert sätt så är det nödvändigt att identifiera användarna av butiken med namn och personnummer. Även kamerabevakningen baseras på en intresseavvägning där det har ansetts nödvändigt att bevaka butiken och området runtomkring för att förhindra och kunna följa upp eventuella brott som kan förekomma.


Personuppgifterna kommer att lagras i högst 8 veckor om inte särskilda skäl uppstår, som exempelvis att brott föreligger


Hur skyddar vi dina uppgifter


Vi vidtar de legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras eller att obehöriga får tillgång till dem. Våra säkerhetsrutiner uppdateras och förbättras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.


Var dina uppgifter behandlas


Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Personuppgifter som behandlas i vissa IT-system vi använder oss av kan dock komma att delas utanför EU/EES. Vissa servrar som används för att tillhandahålla tjänster finns tillgängliga i USA. Vi säkerställer att dessa tjänster uppfyller gällande lagkrav genom att de är certifierade genom Privacy Shield Framework, som i enlighet med dataskyddsförordningen gör att US uppfyller kraven på säkerhet inom GDPR.


Dina rättigheter


Du har rätt att utöva ett antal rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter, vilka beskrivs nedan. För att utöva dina rättigheter kontakta oss via : kontakt@auto-mat.nu


Rätt till tillgång 

Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Du har också rätt att få uppgift om våra ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare av personuppgifter, lagringsperiod eller kriterierna för hur lagringsperiod fastställs, information om varifrån uppgifter har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive information om logiken bakom och betydelsen av behandlingen.

Om vi tar emot en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Vi besvarar din förfrågan utan onödigt dröjsmål.

 

 

Rätt till rättelse 

Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. Om det inte är omöjligt eller medför en oproportionerlig ansträngning för oss meddelar vi de mottagare som fått del av dina uppgifter från oss att du har begärt rättelse av uppgifterna.

 

Rätt till radering 

Du har rätt att begära radering av personuppgifter som vi behandlar om:

  •       uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in     eller behandlats
  •     du invänder mot en avvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det saknas berättigat intresse för oss som väger tyngre,
  •     personuppgifterna inte behandlats i enlighet med gällande reglering
  •     personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av

 

Trots din begäran om radering av personuppgifter har vi dock rätt att fortsätta behandlingen och inte tillmötesgå din begäran om behandlingen är nödvändig för:

  •       att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av
  •       att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

 

Om det inte är omöjligt eller medför en oproportionerlig ansträngning för oss meddelar vi de mottagare som fått del av dina uppgifter från oss att du har begärt radering av uppgifterna.

 

Rätt till begränsning 

Du har rätt att kräva att vår behandling av dina personuppgifter begränsas om:

  •     du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta
  •     behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av vår användning
  •     vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver uppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
  •     du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har angett för ett ändamål

 

Du kan då begära begränsad behandling under den tid som vi behöver för att kontrollera om våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller om du har lämnat ditt samtycke.

Om det inte är omöjligt eller medför en oproportionerlig ansträngning för oss meddelar vi de mottagare som fått del av dina uppgifter från oss att du har begärt begränsning av behandling av uppgifterna.

Vi kommer att informera dig på förhand om begränsningen av personuppgiftsbehandlingen upphör.

 

 

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling 

 

Intresseavvägning för berättigat intresse

Du har möjlighet att invända mot att vi behandlar personuppgifter om dig med stöd av intresseavvägning. Vi kommer i sådana fall att upphöra med behandlingen om vi inte kan visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.


Kontaktuppgifter


Om du har några frågor rörande behandligen av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter finner du kontaktuppgifter nedan.


Personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter:


AutoMat Franchise AB

559239-8019


Besöksadress: Östra Harg Domaregården, 58591 Linköping


E-post: kontakt@auto-mat.nu


Integritetspolicyn fastställdes av AutoMat Franchise AB 2018-11-24.